Jelenlegi hely

Mit tehetek?

 

Szóval egy kis jogi alapok.
Jogos védelem fogalma, és annak jelentése:
BTK (2012. évi C. törvény)
21. § Nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet.
22. § (1) Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.
(2) A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására is irányult volna, ha
a) azt személy ellen
aa) éjjel,
ab) fegyveresen,
ac) felfegyverkezve vagy
ad) csoportosan
követik el,
b) az a lakásba
ba) éjjel,
bb) fegyveresen,
bc) felfegyverkezve vagy
bd) csoportosan
történő jogtalan behatolás, vagy
c) az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás.
(3) Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból lépi túl.
(4) A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.

A 22§-al kezdjük, széttagoltan, hogy könnyebb legyen megérteni. 
Három fontos részre osztható, ez alapján ennek jelentése az, hogy 
bármely cselekmény - legyen az egy hangos rászólás vagy akár fizikai tettlegesség, vagy önvédelmi eszköz használata
mely szükséges hogy elháríts egy jogtalan támadást, fenyegetést (ne mondjuk rendőri intézkedést hiúsítson meg) 
amely vagy saját magad személye, javai, vagy más személye, javai ellen, vagy közérdek ellen irányul.
az nem büntetendő.
A jogos védelem esete akkor állapítható meg, ha jogtalan támadást (vagy fenyegetést) hárít el vagy akadályoz meg, ami valakinek vagy valaminek sérelmet okoz. Mást is meg lehet védeni, az is jogos védelem.
Nagyon lényeges, hogy a (3) bekezdés annyit takar valójában, hogy ijedtségből, vagy "éplélektani (fiziológiás) indulat" tehát hirtelen kapkodásból - menthető felindulás - ha túl erősen védekezik valaki, akkor az nem róható fel a védekezőnek, mert nem köteles felismerni a támadás súlyát.
Fontos részlet még a (4) bekezdés, ami azt mondja ki, hogy a támadás elől nem vagy köteles elmenekülni, saját szabad akaratodból a támadás ellen felléphetsz.
A (2) bekezdés azon eseteket taglalja, hogy mikor minősül élet kioltására irányuló támadásnak, tehát mely esetek azok, amikor a védekezés már az élet védelmének minősül.
Az értelmezés alapján:
(2) a védekező életének kioltására is irányult volna ha
a):
azt személy ellen éjjel,
azt személy ellen fegyveresen, (főleg lőfegyvert vagy robbanóanyagot tart magánál)
azt személy ellen felfegyverkezve vagy (kést, baltát, egyéb szúró-, vágó-, ütő eszközt tart magánál)
azt személy ellen csoportosan (legalább 3 fő)
b):
az a lakásba éjjel,
az a lakásba fegyveresen,
az a lakásba felfegyverkezve vagy
az a lakásba csoportosan
c):
az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás.
A jogos védelem csak addig tart, ameddig a megtámadott reálisan tarthat a támadás folytatásától.
A 21§ lényegében a megelőző jogos védelmi helyzet, amikor felkészülünk arra, hogy elhárítsunk egy jogtalan támadást.

Nagyon fontos, hogy a jogos védelem utólag kerül megállapításra, így nyomozás, és egyéb szükséges eljárások után lesz kimondva a jogos védelem – amennyiben megáll – mely pedig büntethetőséget kizáró tényező:
15. § Az elkövető büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét kizárja vagy korlátozza:
a) a gyermekkor,
b) a kóros elmeállapot,
c) a kényszer és a fenyegetés,
d) a tévedés,
e) a jogos védelem,
f) a végszükség,
g) a jogszabály engedélye,
h) a törvényben meghatározott egyéb ok

Másik nagyon fontos jogszabály pedig a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Kormány rendelet, illetve annak melléklete.
A rendelet lényege, hogy a mellékletben meghatározott eszközök használatát, birtoklását korlátozza.
A lényegesebb paragrafusai:
3. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában tilos a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön birtokolni.
(2) * Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom
e) a pelargonsav-vanillilamid és az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin hatóanyagot nem tartalmazó, legfeljebb 20 gramm töltőanyag tömegű gázsprayre, kivéve a közterületen vagy nyilvános helyen szervezett rendezvényeket.
5. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában gázspray közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön csak tokban, dobozban, zárt tároló eszközben vagy ruházat alá rejtve birtokolható (szállítható).
A melléklet pedig:
A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz:
a) * az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer);
c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
d) az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
g) * az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).
Összességében minden gázspray, ami nem „pelargonsav-vanillilamid vagy olajosgyanta-tartalmú kapszaicin” hatóanyagú, és legfeljebb 20 gramm töltőanyag tömegű, azt szabad rejtve/tokban hordani, kivéve a rendezvények helyszínét.
A nagyobb méretűt, illetve pl kapszaicin hatóanyagú gázspray otthon tartását, annak használatát nem tiltja jogszabály.

Testi sértés
164. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el.
(2) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul, az elkövető könnyű testi sértés vétsége miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi sértés bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a könnyű testi sértést
a) aljas indokból vagy célból,
b) védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére, illetve
c) a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére
követik el.
(5) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a könnyű testi sértés maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz.
(6) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a súlyos testi sértést
a) aljas indokból vagy célból,
b) védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére,
c) a bűncselekmény el hárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére,
d) maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okozva,
e) különös kegyetlenséggel
követik el.
(7) Aki a (3) vagy (6) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(8) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a testi sértés életveszélyt vagy halált okoz.
(9) Aki a súlyos testi sértést gondatlanságból követi el, vétség miatt
a) a (3) bekezdésben meghatározott esetben egy évig,
b) a (6) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott esetben három évig,
c) életveszélyes sérülés okozása esetén egy évtől öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(10) A (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető.
A testi sértés elég nehéz terület, mert a bizonyítása illetve a gyógyulás megállapítása szakértők bevonásával történik.
Alapvetően két féle testi sértés létezik, a könnyű és a súlyos. A testi sértés minden esetben a sértett „testi épségét vagy egészségét sérti”. Ha az okozott kár 8 napon belül gyógyul, akkor beszélünk könnyű (vétség), ha 8 napon túl, akkor súlyos (bűntett) testi sértésről.
Mindkét eset bűncselekmény kategóriába tartozik.
Fontos a (7) bekezdés, mely meghatározza, hogy a 3-6 bekezdésekben meghatározott cselekmények előkészületei is vétségnek számítanak.
Fontos! A (10) bekezdés azt jelenti, hogy a könnyű testi sértés kizárólag akkor büntethető, ha amiatt a sértett feljelentést tesz (magánindítvány). Szükséges hozzá látlelet is, melyet kórházban tud felvetetni.
A jogszabály többi része a büntetés súlyozására vonatkozik, pár fogalmat kellhet csak tisztázni:
aljas indokból vagy célból – leginkább bosszúból, vagy a büntetést elkerülés céljából elkövetett cselekmény
védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy – Gyermek, vagy olyan felnőtt, aki fizikailag vagy szellemileg sérült, esetleg alkoholos vagy egyéb bódító szer hatása alatt áll, olyan mértékben, hogy nem alkalmas védekezésre.
különös kegyetlenséggel – „az átlagost lényegesen meghaladó szenvedéssel járó (amilyen például a tűzhalál, az élve eltemetés stb.), rendkívüli embertelenséggel, brutalitással, gátlástalanul, az emberi méltóság mély megalázásával vagy az elkövető emberi mivoltából kivetkőzve véghezvitt ölési cselekmények vonhatók”

Egy apró kiegészítés, ami ide is tartozhat, de ez már nem a jogos védelemhez tartozik:
BTK 5. § A bűncselekmény bűntett vagy vétség. Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre e törvény kétévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli, minden más bűncselekmény vétség.
A bűntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
A tetten ért elkövető elfogása
273. § A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja, köteles azonban őt a nyomozó hatóságnak haladéktalanul átadni, vagy ha erre nincs módja, a rendőrséget tájékoztatni.
Tehát, ha valaki bűncselekményt követ el – szabálysértésre NEM vonatkozik – akkor az elkövetőt elfoghatja, visszatarthatja, amíg a hatóság kiérkezik. A hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
A szándékos rongálás értékhatártól függetlenül bűncselekmény kategóriába tartozik.
A jogszerű önvédelmi eszközök:
Gázspray
A leginkább elterjedt önvédelmi eszköz, több hatóanyagú, és kialakítású létezik.
Hatóanyag alapján létezik:
CS (o-klór-benzilidén-malonsav-dinitril)
CR (adibenz-oxazepin)
CN (klór-aceto-fenon)
OC vagy PV (Oleoresin Capsicum) – chilipaprika kivonat, vagy kapszaicin
Szórófej alapján
Fog/Cone (KÖD)
Jet/Stream (SUGÁR)
Foam (HAB)
Gel (GÉL)

Gázspray vásárlása egyszerű, egy önvédelmi boltban sok segítséget tudnak az eladók adni, meg tudják mondani, melyet szabályos közterületen hordani.
FOG típusú rövid hatótávú, viszont biztosabban le sikerül fújni a támadót vele
Jet típus egy erős sugárban tud fújni, nagyobb távra is lehet vele fújni, viszont célozni kell vele – stresszhelyzetben ez nehéz
Foam típusúnál egy borotvahabhoz hasonló anyag kerül kifújásra, ezzel is célozni kell, csak akkor hat, ha azt sikerült az arcra fújni. Zárt térben, kis távolságra lehet megoldás
Gel típus hasonló a Foam-hoz, picit jobban meg tud tapadni, és a szélre kevésbé érzékeny
A Fog és Jet esetén a védekező is érezheti a spray hatását, főleg zárt térben, bár sokkal kevésbé az, aki kapja.
Javasolt a kevésbé rutinosaknak a FOG típust választani, mert azzal nem kell annyira célozni.

Folyadéksugár kilövök
Az elmúlt pár évben kezd elterjedni, egy egyszerű kialakítású, általában műanyag eszköz, mely irritáló anyagot – gázspray töltőanyagot – lövell ki magából, hasonlóan, mint egy vízi pisztoly, a lényege pedig megegyezik a gázspray-ével.
Jelenleg nem szabályozott, így nem gázspray, és nem is fegyverutánzat, így szabadon viselhető ruházat alatt. Gyakorlás szükséges a megfelelő használathoz.
https://www.youtube.com/results…

Gáz-, riasztófegyver
Rengeteg kialakítás, működési elv, kaliber közül lehet válogatni, nagy durranás mellett irritáló anyagot lövell ki a csövön.
Két fő kategóriát szoktak meghatározni:
Szekrénytáras – ahol a tár a markolatban van, rend szerint félautomata működési elvvel
Forgótáras – itt a lőszer egy forgó dobban foglal helyet.
Ezek használatához sok gyakorlás szükséges, viselése engedélyhez kötött, melyet a területileg illetékes rendőrhatóság állít ki.
A gáz-, riasztófegyver viselési engedély kérvényéhez nem kell fegyverismereti vizsga sem, csak erkölcsi bizonyítvány, néhány ezer forintnyi eljárási díj, a viselési engedélyt pedig meg szokták adni.
Vásárlás előtt javasolt konzultálni egy hozzáértővel a pontos típust és fajtát illetően.
Ismeretes még a gumilövedékes fegyver is, ami egy olyan gáz-, riasztófegyver, mely gumi golyók kilövésére alkalmas. Ezt viselni, közterületen bárhogy máshogy mint dobozban üresen vinni, szigorúan tilos.
A gumilövedékes fegyver otthonvédelemre alkalmas, hatásos lőtávja típustól függően 5-10 méter.
Csőtorkolati energia nagyjából 11J és 100J között szokott mozogni, rengeteg rajtája létezik, ár kategóriában újonnan 35.000 Ft-tól felfelé. Rend szerint forgótáras revolver, vagy puska, de fontos, hogy a lövedék – gumi anyagú golyó – külön van a riasztó patrontól, nem egybe szerelt lőszer.

Személyi riasztó
A személyi riasztó egy olyan, kisméretű szerkezet, ami veszély esetén aktiválva hangosan szirénázik, ezzel mindenki figyelmét felkelti, és a támadót elriasztja.
Párszáz forinttól néhány ezer forintig terjed az ár, gombbal vagy egy zsinór kihúzásával indítható a riasztás

Mobiltelefon
A mai okostelefonok rengeteg dologra alkalmasak. Amennyiben egy családtagot féltünk, esetleg minket félt valaki, a legtöbb telefonban alapvetően is lehet nyomkövetést engedélyezni megadott személyek számára, de külön szolgáltatások is vannak erre.
Pl: https://www.life360.com/

A legfontosabb
Akár egy aktuális támadásról legyen szó, vagy egy zaklatás van folyamatban, a lényeg, hogy minden fejben dől el. A legfontosabb, hogy fejben át kell gondolni, hogy mi történik, és nem szabad pánikba esni, kapkodni. Az elkapkodott reakciók a másik félnek kedvezhetnek.
Határozd el, hogy megteszel mindent, hogy megszabadulj a zaklatótól. Mindent, és azonnal, amint lehet. Ne keress kifogásokat, ne hagyd Magad mélyebben bele vonni a bajba. 
Ha a zaklató félelemben tud tartani, akkor ő nyer. 
Ismerd fel, hogy Te sem vagy védtelen, vannak barátaid, vannak eszközeid. Merj segítséget kérni azoktól, akikben megbízol, még ha nem is számítasz arra, hogy tud segíteni. A segítség olyan helyekről is érkezhet, amire nem is számítasz. Ha segítséget kérsz., hagyd hogy segítsenek Neked.
A hatóság értesítése hosszú távon lehet hasznos, ott helyben nem biztos hogy tudnak intézkedni, mert a törvényi keretek nem feltétlen adnak lehetőséget. Viszont ha már tettlegességig fajul, könnyebben megy egy távoltartás kérése, ha kiderül hogy régóta vannak problémák. Ezt viszont csak jegyzőkönyvekkel tudod igazolni.
Ha minden veszni látszik, és nem látsz kiutat, kérj profi segítséget. Sajnos sok zaklatás van a mai világban, emiatt alakultak ki olyan csoportok, mint mi is.

Árvai Gábor

Adatvédelem

A szelidmotorosok.hu portál mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható, .....

Tovább....

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer